کنترل بیولوژیک آفات و گسترش مبارزه تلفیقی در اراضی کشاورزی کشور

رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در ۸ ماهه نخست سال جاری در راستای استفاده بیشتر از کنترل زیستی آفات و گسترش مبارزه تلفیقی، در سطح یک میلیون و ۷۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور از فرآورده های غیر شیمیایی و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی و کنترل بیولوژیک جهت کنترل آفات استفاده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کیخسرو چنگلوایی همچنین به صدور مجوز موقت و پروانه جهت تولید فرومون های پیش آگاهی، تله، حشره کش و قارچ کش های بیولوژیک،کارت زرد و ‌پروتئین هیدرولیزات در این مدت اشاره و تصریح کرد: نظارت بر کنترل کیفی آفت کش ها، بازدید از انبارهای نگهداری آفت کش ها، برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی، کمیته های فنی و آزمون تعیین صلاحیت مسئولان فنی، انجام آزمایش های فنی و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های مرجع نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در ۸ ماهه سال جاری بوده است.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان حفظ نباتات تنوع بخشی به سبد آفت کش های کشور با محوریت آفت کش های زیستی و سازگار با محیط زیست  است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ قلم آفت کش کم خطر و ۵ قلم آفت کش زیستی ثبت شده است و با درخواست ثبت ۹ قلم آفت کش به دلیل محرز بودن مشکلات توکسیکولوژی و اثرات سوء آنها در محیط زیست موافقت نشده است.

وی تصریح کرد: با وجود مسایل و مشکلات فراوان ناشی از تحریم های ظالمانه تلاش های بسیار زیادی در زمینه تخصیص و تامین ارز برای تدارک آفت کش ها در ۸ ماه سال جاری انجام شده است و هم اکنون مشکل خاصی در زمینه کمبود این نهاده مهم وجود ندارد.