مراسم توديع معارفه هيئت مديره موسسه جهاد نصر

موسسه جهاد نصر طي مراسمي در تاريخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ در دفتر جناب آقاي مهندس اكبري معاون محترم آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي و با حضور دكتر عرفانيان مشاور محترم وزير و رئيس گروه امور مجامع و شركت ها، مراسم توديع هيئت مديره سابق و معارفه هيئت مديره جديد موسسه جهاد نصر برگزار گرديد.
در طي اين مراسم از زحمات آقاي مهندس اكبري در سمت رئيس هيئت مديره و آقاي دكتر جمالي به عنوان عضو هيئت مديره و معاون امور برنامه ريزي و امور اقتصادي موسسه تجليل و تقدير به عمل آمد. در ادامه آقايان مهندس محمد رضا زمهريري و مهندس محمد درخشاني فر به عنوان اعضاي جديد هيئت مديره موسسه معرفي گرديدند.