قانون تجارت بخش ششم

قانون تجارت بخش ششم

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ

ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ

 • 245: اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮات ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
 • 246:ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎءﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺦ واﺳـﻢ ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮات ﺑـﻪاواﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد.
 • 247: ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺎﮐﯽ ازاﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮات اﺳﺖ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ وﮐﺎﻟـﺖ دروﺻـﻮل را ﻗﯿـﺪ ﻧﻤـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮات واﻗﻊ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺣﻖ وﺻﻮل وﻟﺪی اﻻﻗﺘﻀﺎءﺣﻖ اﻋﺘـﺮاض واﻗﺎﻣـﻪ دﻋـﻮی ﺑـﺮای وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺟﺰدرﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ درﺑﺮات ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • 248: ﻫﺮﮔﺎه ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ درﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪﻣﯽ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﺰورﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

قانون تجارت بخش ششم

ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

 •  249: ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده وﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ دارﻧﺪ. دارﻧﺪه ﺑﺮات درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎدﯾﻪ واﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺮﮐﺪام ازآﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﻔﺮد اﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم آﻧﻬـﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻖ را ﻫﺮﯾﮏ ازﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه وﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد دارد. اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮات ﻧﯿـﺴﺖ،اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨـﺪه دﻋﻮی ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ را ازﺣﯿﺚ ﺗﺎرﯾﺦ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺿﺎﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﯾـﺎ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ را ﮐﺮده ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ دارد ﮐﻪ ازاوﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 • 250: ﻫﺮﯾﮏ ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎدﯾﻪ ﺑﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ را ﺑـﻪ ﺗـﺴﻠﯿﻢ ﺑـﺮات واﻋﺘﺮاﺿـﻨﺎﻣﻪ وﺻـﻮرت ﺣـﺴﺎب ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت وﻣﺨﺎرج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﺪ.
 • 251: ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮات ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻫﺮﯾﮏ ازﻏﺮﻣﺎ ﯾﺎ درﺗﻤـﺎم ﻏﺮﻣـﺎ ﺑﺮای وﺻﻮل ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺐ ﺧﻮد)وﺟﻪ ﺑﺮات وﻣﺘﻔﺮﻋﺎت وﻣﺨﺎرج ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ(داﺧﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻠـﺐ ﺧـﻮد را ﮐـﺎﻣﻼ وﺻـﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ ازورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮرﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮدرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ازداراﺋﯽ ﺗﻤﺎم ورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻃﻠﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﯿﺶ ازﻣﯿﺰان ﻃﻠﺐ اوﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻬﺪ ﺗـﺎ ﻣﯿـﺰان وﺟﻬـﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺟﺰءداراﺋﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﻖ رﺟﻮع دارﻧﺪ.
 • ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده درﻣﻮرد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻧﯿﺰﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ دﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗـﻀﺎﻣﻨﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

قانون تجارت بخش ششم

ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ

درﭘﺮداﺧﺖ

 • 252:ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﺑﺎﻧﻮع ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ درآن ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
 • 253:اﮔﺮدارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ اوﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮازآن ﻧﻮع ﮐـﻪ درﺑـﺮاتﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ وآن ﺑﺮات درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮑﻮل ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع ازﻗﺒﻮل وﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎدﯾﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮد دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ازدﻫﻨﺪه ﺑﺮات ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻧـﻮع ﭘـﻮﻟﯽ را ﮐـﻪ داده ﯾـﺎ ﻧـﻮع ﭘـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ درﺑـﺮات ﻣﻌـﯿﻦ ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﮐﻨـﺪ وﻟـﯽ ازﺳﺎﯾﺮﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺟﺰﻧﻮع ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ درﺑﺮات ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
 • 254:ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ روزآﺧﺮوﻋﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
 • 255:روزروﯾﺖ درﺑﺮواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ازروﯾﺖ اﺳﺖ وروزﺻﺪورﺑﺮات درﺑﺮواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋـﺪه ازﺗـﺎرﯾﺦ ﺻﺪوراﺳـﺖ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎده 256ـ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﻗﺒﻞ ازﻣﻮﻋﺪ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﻮده درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﺟـﻪ ﺑـﺮات ﺣﻘـﯽ
  دارﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.
 • 257: اﮔﺮدارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻫـﺎی ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ ﺧـﻮد وﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺰﺑﻮررﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاده اﻧﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 • 258: ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ درﺳﺮوﻋﺪه وﺟﻪ ﺑﺮات را ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ درﻧﺰد اوﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • 259: ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ راﺑﻊ اﻟﺦ،ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﯾـﺪ درﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ درروی آن ﻧﺴﺨﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ازﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺴﺦ دﯾﮕﺮازاﻋﺘﺒﺎرﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
 • 260:ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ درروی آن ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﺪه را دارد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ آن اﺳﺖ.
 • 261: درﺻﻮرت ﮔﻢ ﺷﺪن ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮزﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ وﺻـﻮل وﺟـﻪ آن را ﺑﺮﺣـﺴﺐﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ راﺑﻊ اﻟﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ.
 • 262: اﮔﺮﻧﺴﺨﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ درروی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﭘﺮداﺧـﺖ ازروی ﻧـﺴﺨﻪ ﻫـﺎی
  دﯾﮕﺮﻓﻘﻂ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺲ ازدادن ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
 • 263: اﮔﺮﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات را ﮔﻢ ﮐﺮده اﻋﻢ ازاﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺛـﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ راﺑﻊ اﻟﺦ را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ازاﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اواﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دادن ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ آن را ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
 • 264: اﮔﺮﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﻣﻮاد 261و262و263 ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ازﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات اﻣﺘﻨـﺎع ﺷـﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد.
 • 265:اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ درﻇـﺮف ﺑﯿـﺴﺖ وﭼﻬﺎرﺳـﺎﻋﺖ ازﺗـﺎرﯾﺦ وﻋـﺪه ﺑـﺮات ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ودرﻣﻮاﻋﺪ وﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﺑﻼغ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه وﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ اﺑﻼغ ﮔﺮدد
 • 266: ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ ازاوﺑﻮده اﺳﺖ رﺟـﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﺰﺑﻮرﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات اﺧﺘﯿﺎرﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد داده وراﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨـﺪوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎروﺟﻮه ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ،ﻣﺨﺎرج اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ درﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ازدادن اﺧﺘﯿﺎرﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات وﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺻـﺎﺣﺐ ﺑـﺮات ﻣﻔﻘـﻮد وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • 267: درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻔﻘﻮد)رﺟـﻮع ﺑـﻪ ﻣـﻮاد 262و(263ﻣـﺪﺗﯽ ﺑـﺮای ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺧـﻮدﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑـﺮده ﺑﺎﺷﺪﻣﺪت ﺿﻤﺎن ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ وﻫﺮﮔﺎه درﻇﺮف اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل رﺳﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﯾﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋـﻮی ﻧـﺸﺪه ﺑﺎﺷـﺪ دﯾﮕـﺮازاﯾﻦﺣﯿﺚ دﻋﻮی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اودرﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • 268: اﮔﺮﻣﺒﻠﻐﯽ ازوﺟﻪ ﺑﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮات ـ دﻫﻨﺪه وﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﺮی ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ودارﻧـﺪهﺑﺮات ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ.
 • 269: ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮات ﺑﺮای ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

قانون تجارت بخش ششم

ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ

ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ

 • 270: ﻫﺮﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازﻃﺮف ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ازﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ وﺟﻪ ﺑﺮات اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه را ﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ دراﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ درذﯾﻞ آن ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.
 • 271:ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﭘﺮداﺧﺘﻪ دارای ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق وﻇﺎﯾﻒ دارﻧﺪه ﺑﺮات اﺳﺖ.
 • 272:اﮔﺮوﺟـﻪ ﺑـﺮات را ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ ازﻃـﺮف ﺑـﺮات دﻫﻨـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺗﻤـﺎم ﻇﻬﺮﻧﻮﯾـﺴﻬﺎ ﺑـﺮی اﻟﺬﻣـﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮﻧﺪواﮔﺮﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ازﻃﺮف ﯾﮑﯽ ازﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﺑﻌﺪ ازاوﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ اﻧﺪ.
 • 273: اﮔﺮدوﺷﺨﺺ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﺮﯾﮏ ازﺟﺎﻧﺐ ﯾﮑﯽ ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮات ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وﺟـﻪ ﺣﺎﺿﺮﺷـﻮﻧﺪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد آن ﮐﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ازﻃﺮف اوﻋﺪه زﯾﺎدﺗﺮی ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ راﺑﺮی اﻟﺬﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮﺧﻮد ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﭘـﺲازاﻋﺘﺮاض ﺑﺮای ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮﺷﻮد ﺑﺮﻫﺮﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد.

قانون تجارت بخش ششم

ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ

ﺣﻘﻮق ووﻇﺎﯾﻒ دارﻧﺪه ﺑﺮات

 •  274:ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮواﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ دراﯾﺮان ﺑﻪ روﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ازروﯾﺖ ﺗﺎدﯾـﻪ ﺷـﻮد اﻋـﻢ ازاﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮات دراﯾﺮان ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ درﺧﺎرﺟﻪ دارﻧﺪه ﺑﺮات ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ آن را درﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎل ازﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﺮات ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻻﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ رﺳـﺎﻧﯿﺪه اﺳـﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 • 275: اﮔﺮدرﺑﺮات اﻋﻢ ازاﯾﻨﮑﻪ دراﯾﺮان ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ درﺧﺎرﺟـﻪ ﺑـﺮای ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﻣـﺪت ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﯾـﺎ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻘﺮرﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪه ﺑـﺮات ﺑﺎﯾـﺪ درﻫﻤـﺎن ﻣـﺪت ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﺑـﺮات را ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ واﻻ ﺣـﻖ رﺟـﻮع ﺑـﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ وﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 • 276:اﮔﺮﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ دارﻧـﺪه ﺑـﺮات ﺑﺎﯾـﺪ درﻣـﺪت ﻣﺰﺑﻮرﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻻ درﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 • 277: ﻫﺮﮔﺎه دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﻪ روﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﮐﻪ درﯾﮑﯽ ازﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺻﺎدروﺑﺎﯾﺪ درﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟـﻪ ﺗﺎدﯾـﻪ ﺷﻮد درﻣﻮاﻋﺪﻣﻘﺮردرﻣﻮاد ﻓﻮق.ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻫﻤﺎن ﻣـﻮاد ﺣـﻖ اوﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • 278: ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ دارﻧـﺪه ﺑـﺮات وﺑـﺮات ـ دﻫﻨـﺪه وﻇﻬﺮﻧﻮﯾـﺴﻬﺎ ﻗـﺮارداد دﯾﮕـﺮی ﻣﻘﺮرﮔﺮدد.
 • 279:دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ روزوﻋﺪه وﺟﻪ ﺑﺮات را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
 • 280:اﻣﺘﻨﺎع ازﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ درﻇﺮف ده روزازﺗﺎرﯾﺦ وﻋﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ اﻋﺘـﺮاض ﻋـﺪم ﺗﺎدﯾـﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
 • 281: اﮔﺮروزدﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺮاض روزﺑﻌﺪ آن ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 • 282:ﻧﻪ ﻓﻮت ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ وﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اوﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﻮﻟﯽ دارﻧﺪه ﺑﺮات را ازاﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺎدﯾـﻪ ﻣـﺴﺘﻐﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﮐﺮد.
 • 283:درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮات ﻗﺒﻞ ازوﻋﺪه ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮای دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
 • 284:دارﻧﺪه ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺎدﯾﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ درﻇﺮف ده روزازﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺎدﯾﻪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻠﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ دوﻗﺒﻀﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ اوواﮔﺬارﻧﻤﻮده اﻃﻼع دﻫﺪ.
 • 285: ﻫﺮﯾﮏ ازﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪ درﻇﺮف ده روزازﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼع ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق آن را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن وﺳـﯿﻠﻪ ﺑـﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﺪ.
 • 286: اﮔﺮدارﻧﺪه ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دراﯾﺮان ﺗﺎدﯾﻪ ﺷﻮد وﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ازﺣﻘـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎده 249 ﺑﺮای اوﻣﻘﺮرداﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ درﻇـﺮف ﯾﮑـﺴﺎل ازﺗـﺎرﯾﺦ اﻋﺘـﺮاض اﻗﺎﻣـﻪ دﻋـﻮی ﻧﻤﺎﯾـﺪ).اﺻـﻼﺣﯽ
  .(26/10/58
 • ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎرج ازﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﯾﺪ درآﻧﺠﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑـﺮای ﻫﺮﺷـﺶ ﻓﺮﺳﺦ ﯾﮏ روزاﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • 287: درﻣﻮرد ﺑﺮواﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﺷﻮد اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮات دﻫﻨـﺪه وﯾـﺎ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾـﺴﻬﺎی ﻣﻘـﯿﻢ اﯾﺮان درﻇﺮف دوﺳﺎل ازﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ(26/10/58).
 • 288:ﻫﺮﯾﮏ ازﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازﺣﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎده 249 ﺑﻪ اوداده ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻋﺪی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد 286 و287 ﻣﻘﺮراﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﻨﺪوﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻣﻮﻋﺪ ازﻓﺮدای اﺑﻼغ اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤـﺴﻮب اﺳـﺖ واﮔﺮوﺟـﻪ ﺑـﺮات را ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اواﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ازﻓﺮدای روزﺗﺎدﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • 289: ﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎءﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮره درﻣﻮاد ﻓـﻮق دﻋـﻮی دارﻧـﺪه ﺑـﺮات ﺑﺮﻇﻬﺮﻧﻮﯾـﺴﻬﺎ وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دﻋـﻮی ﻫﺮﯾـﮏ ازﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﺮﯾﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد درﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • 290: ﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎءﻣﻮاﻋﺪ ﻓﻮق دﻋﻮی دارﻧﺪه وﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎی ﺑﺮات ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮات دﻫﻨـﺪه ﻧﯿﺰﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮات دﻫﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﺳﺮوﻋﺪه وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ودراﯾﻨﺼﻮرت دارﻧـﺪه ﺑـﺮات ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 • 291: اﮔﺮﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض واﺑﻼغ اﻋﺘﺮاض ـ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ دﻋـﻮی ﻣﻘﺮراﺳـﺖ ﺑـﺮات دﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ ازﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮوﺟﻬﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎدﯾﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﯿﻪ رﺳـﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﺘﺮد دارد دارﻧﺪه ﺑﺮات ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات دو ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﺟـﻪ اﻗﺎﻣـﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • 292: ﭘﺲ ازاﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺎﺿﺎی دارﻧﺪه ﺑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋـﺪم ﺗﺎدﯾـﻪ اﻋﺘـﺮاض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل وﺟﻪ ﺑﺮات ازاﻣﻮال ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دستگاه اجرايي : وزارت دادگستري

مقالات مرتبط

قانون تجارت (بخش اول)

قانون تجارت ( بخش دوم )

قانون تجارت بخش سوم

قانون تجارت بخش چهارم

قانون تجارت بخش پنجم

قانون تجارت بخش ششم