سند برنامه استقرار چرخه بهره وری بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۰ ابلاغ می شود

تدوین سند برنامه عملیاتی استقرار چرخه بهره وری در وزارت جهاد کشاورزی در بهار ۱۴۰۰ نهایی و اجرایی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دبیر کمیته بهره وری وزارتخانه با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: براساس دستورالعمل اجرائی این سند که در ۱۰ گام از سوی سازمان ملی بهره وری پیش بینی شده است، سهم بهره وری بخش کشاورزی از ارزش افزوده اقتصادی کشور باید به ۴۰ درصد برسد.

علیرضا نیکویی افزود: دستورالعمل استقرار چرخه بهره وری توسط سازمان ملی بهره وری براساس بند الف ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه برای هر یک از دستگاه های اجرایی کشور به طور جداگانه تهیه و در سال ۹۷ از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد و از همان زمان وزارت جهاد کشاورزی به اجرایی کردن گام های این دستور العمل در جهت تدوین سند این برنامه، اقدام کرد.

سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی شش گام از این دستورالعمل را نهایی کرده است، اظهار داشت: شش گام شامل مواردی همچون تشکیل ارکان و هسته های کمیته بهره وری، بازبینی اهداف و مسولیت های ارتقای بهره وری، ارایه گزارش عملکرد در راستای ارتقای بهره وری در اقتصاد، تعیین وضعیت موجود به لحاظ سهم بهره وری بخش کشاورزی از ارزش افزوده اقتصادی و هدفگذاری سهم این بخش در آینده، تعیین رشد سالانه ارزش افزوده و بهره وری مربوط به آن، انتخاب و هدفگذاری رشته فعالیت های اولویت دار و شناسایی عوامل محدود کننده و موانع دستیابی به افزایش بهره وری است.

نیکویی ادامه داد: ما در این سند به دنبال آن هستیم که ارزش افزوده بخش کشاورزی، سالانه ۸ درصد اضافه شود و در عین حال ۴۰ درصد از این میزان افزایش ارزش افزوده، مربوط به سهم بهره وری باشد.