بازدید نمایندگان مجلس استان بابل عراق

با توجه به نقش و اهميت صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي ديگر و مخصوصا كشور هاي همسايه ، به منظور معرفي توانمندي و پتانسيل هاي شرکت های گروه در بخش هاي : اجرائي ، مطالعات ، ماشين آلات و نيروهاي انساني طی هماهنگي هاي بعمل آمده يك هیات از مديران عالی رتبه و نمايندگان استاني مجلس استان بابل كشور عراق ، ازجندین پروژ عمرانی شرکت های گروه در استان های مختلف کشور بازدید نمودو در آخرتفاهم نامه ای فیمابین مجلس نمایندگان استان بابل و و گروه هلدینگ نصر معین پارسایان منعقد گردیید