بازديد مجري طرح آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور از پروژه هاي استان كردستان
جناب آقاي مهندس صالحي نژاد مجري طرح آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور طي سفر مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ به استان كردستان از شبكه فرعي آبياري اراضي تحت پوشش سامانه انتقال آب سد آزاد، روند نهال كاري و عمليات تكميلي، همچنين از شبكه فرعي پاياب سد قشلاق، نصب و راه اندازي ايستگاه هاي پمپاژ و دستگاه هاي كنترل مركزي بازديد داشته و در روند اجراي اين پروژه قرارگرفتند.
همچنين طي جلسه اي با رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان مواردي ازقبيل تسريع درفرايند مالي و پيش بيني الزامات نهال كاري در موعد مناسب بعدي، درخواست از معاونت محترم آب و خاك براي تشكيل جلسه هماهنگي با وزارت نيرو مطرح گرديد.