بازديد مجري طرح آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور از پروژه هاي استان كردستان

جناب آقاي مهندس صالحي نژاد مجري طرح آبياري و زهكشي غرب و شمال غرب كشور طي سفر مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ به استان كردستان در دومين روزكاري خود ضمن جلسه با مسئولين و همكاران، از پروژه شبكه فرعي آبياري تحت فشارسدهاي اميرآباد و رمشت بازديد كردند و در جريان وضعيت آبگيري اين سد قرارگرفتند. ايشان در ادامه به بررسي وضعيت عمليات اجرايي و موانع و مشكلات موجود پرداختند.