معرفی شرکت

وجود تشکیلات منسجم و فعال در چارچوب فرآیند و مکانیزم مشخص به نحوی که بتواند ضمن برنامه‌ریزی رشد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، مجموعه بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با یک فعالیت را ساماندهی نموده و از طریق اعمال مدیریت و برنامه‌ریزی کلان، بتواند نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدات را در مجموعه بنگاه‌ها مدیریت نماید، تأثیر بسزائی در افزایش ثروت سهامداران و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص را به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی تشکیلات مورد اشاره می‌تواند به عنوان اهرمی با هدف متمرکز کردن سرمایه‌های کوچک بنگاه‌های پراکنده و احتمالاً رقیب و قراردادن آن در خدمت اهداف توسعه آنها عمل نماید.


با این توصیف، ضرورت ایجاد شرکتهایی با هدف سرمایه گذاری در سهام واحدهای اقتصادی با فعالیت مشخص که به عنوان شرکتهای سرمایه گذاری مادر یا هلدینگ و یا کنسرسیوم از آنها باد می شود به خوبی نمایان می گردد. در شرایط رقابت کنونی و در اقتصاد کلان کشور، وجود شرکت اصلی هلدینگ تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملیات شرکتهای گروه خواهد داشت بطوری که در چنین شرایطی شرکتهای هلدینگ به تدریج جنبه تخصص یافته و قادر خواهند بود با استفاده از توانایی ها وامکانات واحدهای تابعه خود، فعالیتهایی را انجام دهند که هر یک از واحدهای مذکور به تنهائی قادر به انجام آن نبوده و بدین ترتیب و از طریق ایجاد هم‌افزایی در این امکانات، شاهد افزایش حجم کار در کل مجموعه و در نتیجه افزایش سود‌آوری ناشی از آن خواهیم بود که این موضوع در مجموعه شرکت‌های گروه جهاد نصر با اهداف زیر در دستور کار می‌باشد.

    •   استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل واحدهای موجود در جهت سود‌آوری هر چه بیشتر آنها
    •   کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های گروه برای سهامداران
    •   کمک به شرکت‌های گروه، در جهت اصلاح ساختارهای مالی، فنی و اقتصادی آنها
    •   کمک به ایجاد هم‌افزایی مالی و نقدی شرکت‌های گروه در جهت تأمین مالی و بهبود وضعیت آنها

به منظور دستیابی به اهداف مذکور و در قالب بخش خصوصی، گروه شرکت‌های جهاد نصر اقدام به تأسیس شرکت نصر معین پارسایان نموده ‌است.